Įrašas

Anketa dėl taršos mokesčio

Aplinkos apsaugos agentūra siunčia anketą:
Lietuvos Respublika, kaip Europos Sąjungos narė, privalo vykdyti 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/2284 dėl tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo (toliau – Direktyva) reikalavimus. Siekiant įgyvendinti Direktyvoje nustatytus oro taršos mažinimo tikslus, šalys narės yra įpareigotos vykdyti į aplinkos orą išmetamo teršalų kiekio nacionalinę apskaitą (toliau – Nacionalinė apskaita), kuri turi būti tiksli, išsami, nuosekli, skaidri. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. D1-127 1.2 papunkčiu, Nacionalinę apskaitą kasmet rengia Aplinkos apsaugos agentūra. Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto 2017 m. kovo 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 167, skyriaus „1.5.3. Darbas. Teisinių ir ekonominių priemonių sukūrimas, siekiant sumažinti oro taršą ir klimato kaitą“ 1 priemonė įpareigoja Nacionalinę apskaitą rengti, taikant kuo didesnį detalumo lygį.
Siekiant surinkti informaciją, būtiną pasiekti didesnį išmetamo teršalų kiekio apskaitos detalumo lygį, UAB “Civitta”, pagal sutartį su Aplinkos apsaugos agentūros vykdanti projektą “Teršalų kiekio, išmetamo į aplinkos orą žemės ūkio sektoriuje, nacionalinės apskaitos vykdymo Tier 2 tikslumo lygiu ekspertinis įvertinimas”, parengė anketas pagal tokias žemės ūkio veiklos sritis, kurios yra nurodytos Europos Komisijos parengtose Nacionalinių ataskaitų rengimo gairėse. Atsakymai į anketose pateiktus klausimus padidintų teršalų apskaitos detalumą ir tikslumą. Anketos gali būti pildomos tiesiogiai internete (on-line).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstytą aukščiau, maloniai prašome Jūsų pagalbos renkant tikslesnei apskaitai reikalingus 2005-2018 metų duomenis. Prašome šį raštą MS Word formatu su žemiau pateiktomis internetinėmis nuorodomis į anketas, skirtas atskiroms žemės ūkio veikloms, išplatinti tarp Jūsų asociacijos narių. Atitinkamos asociacijos nariams pildyti reikėtų tik tas anketas, kurios tiesiogiai susijusios su jų veikla.
Užtikriname, kad duomenys yra renkami ne kontrolės tikslais, o siekiant atlikti tikslesnę apskaitą visos valstybės mastu, Nacionalinėje ataskaitoje neminint konkrečių juridinių ar privačių asmenų. Anketas prašytume užpildyti iki 2019 m. rugsėjo 9 d.
Anketų sąrašas ir nuorodos:
Augalininkystė:
• Dirvų tręšimas gyvulių mėšlu
• Dirvų tręšimas kitomis organinėmis medžiagomis
• Dirvų tręšimas neorganinėmis azoto trąšomis (įskaitant karbamidą)
• Dirvų tręšimas nuotekų dumblu
• Kita agrokultūra (amoniaku prisotinti šiaudai)
• Pesticidų (savyje turinčių HCB) naudojimas žemės ūkyje
Gyvulininkystė:
• Arklių mėšlo tvarkymas
• Avių mėšlo tvarkymas
• Broilerių mėšlo tvarkymas
• Kalakutų mėšlo tvarkymas
• Kiaulių mėšlo tvarkymas
• Kitų gyvulių mėšlo tvarkymas
• Kitų paukščių mėšlo tvarkymas
• Melžiamų karvių mėšlo tvarkymas
• Ne pieninių galvijų mėšlo tvarkymas
• Ožkų mėšlo tvarkymas
• Vištų dedeklių mėšlo tvarkymas

Direktorius
Rimgaudas Špokas